ΕΙΣΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ?
Ημερομηνία Γέννησης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Ανώνυμη Eταιρεία με την επωνυμία «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής καλούμενη η «DAM» ή «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «MAD ABOUT ARTS by Campari» (εφεξής καλουμένη η «Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 7.02.2020 έως και 26.02.2020, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

Ο «Διαγωνισμός» αφορά την προβολή ανερχόμενων καλλιτεχνών και δημιουργών με έμπνευση, εκείνων που ξεχώρισαν με τη δημιουργικότητα τους και την καλλιτεχνική τους έκφραση το 2019.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: Στην Ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, ηλικίας άνω 18 ετών, (εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Διοργανώτριας, της Coca-Cola Τρία Έψιλον καθώς και των συζύγων και των συγγενών εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού), σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.

3. Διάρκεια της Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από 7.02.2020 , ώρα [11:00:00] έως 26.02.2020, ώρα [23:59:59] (εφεξής καλουμένη «Διάρκεια»).

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια: Κάθε ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης άνω των 18 ετών, θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Ενέργεια, με τον ακόλουθο τρόπο.

Ο ενδιαφερόμενος, αφού εισέλθει στην ιστοσελίδα «www.madaboutarts.gr», θα πρέπει να συμπληρώσει την ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρεί το ονοματεπώνυμό του και την ημερομηνία γεννήσεως του (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»), τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, και τη διεύθυνση e-mail του, καθώς και να προβεί σε έγγραφη αποδοχή των όρων της παρούσας από τον τελευταίο προκειμένου να συμμετάσχει στην Ενέργεια. Αφού, συμπληρώσει τα στοιχεία του και αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του «Διαγωνισμού» σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να πάρει μέρος στον «Διαγωνισμό» στέλνοντας δείγματα του έργου/υλικού. Όλα τα έργα / υλικά πρέπει να είναι αυθεντικά/πρωτότυπα.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο κοινό στις 3 Μαρτίου 2020 και θα λάβουν προβολή στα Μ.Μ.Ε. Την Εκδήλωση θα την παρουσιάσει ο Κωστής Μαραβέγιας.

Κάθε Συμμετέχων, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, έχει δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής στην Ενέργεια. Με τη συμμετοχή του σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, ο Συμμετέχων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από τη Διοργανώτρια και συγκεκριμένα: για την προβολή της ενέργειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet από τη Διοργανώτρια, για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός του αλλά και φωτογραφιών του από την ημέρα της εκδήλωσης, για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αναφορικά με το προϊόν. Πιο συγκεκριμένα, τα ονόματα και οι φωτογραφίες των Συμμετεχόντων δύνανται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστική και εμπορική προώθηση των προϊόντων CAMPARI, η δε συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή τους και εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων για χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους από την εκδήλωση, άνευ ανταλλάγματος.
Περαιτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

5. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη ή/και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

6. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει, στην περίπτωση όπου δεν διαθέτουν e-mail.

Επίσης, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται εάν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δώσει ο Συμμετέχων είναι αναληθή ή ανακριβή.

7. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της Ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανάκλησης κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

8. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

9. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αν η συμμετοχή του Συμμετέχοντα ή κάποιου νικητή ακυρωθεί από υπαιτιότητά του ή λόγω ανωτέρας βίας, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του συμμετοχής στην Εκδήλωση.
11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της «Εκδήλωσης», για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της DAM ή των συνεργατών της, (ή ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας).
12. Στα πλαίσια της παρούσης Ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμό του, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail)), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο 4. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κάθε Συμμετέχων έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης κλπ. στα αρχεία όπου διατηρούμε τα προσωπικά του του δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματά του μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη διεύθυνση της Διοργανώτριας που ορίζεται υπεύθυνη της επεξεργασίας τους, ήτοι :
«DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, Παλλήνη Αττικής, τ.κ. 15351,
Τηλ. 2106665669»

Όλοι οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρων και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

13. Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

14. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση του Συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

15. Πληροφορίες – Παράπονα : Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη DAM στο τηλέφωνο: 210.6665669

16. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.